Legislatie

Gestionarea Deșeurilor

 • LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor
 • HOTARARE nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor
 • HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Transport Deșeuri

 • HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 - privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri
 • HOTĂRÂRE nr. 1.453 din 12 noiembrie 2008 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri
 • HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 - privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

Depozitarea Deșeurilor

 • HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 - privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 - pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor
 • ORDIN nr. 1.230 din 30 noiembrie 2005 - privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor
 • ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 - privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri
 

Ambalaje și deșeuri de Ambalaje

 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
 • ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 - privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
 • ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 - privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
 • ORDIN nr. 2.742 din 21 noiembrie 2011 - pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare
 • ORDIN nr. 1.095 din 9 iulie 2014 - privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare
 • ORDIN nr. 493 din 17 mai 2006 - privind constituirea Comisiei de evaluare și autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje
 • ORDIN nr. 2.406 din 4 octombrie 2011 - pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare și autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje

Uleiuri Uzate

 • HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate

Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 - privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
 • ORDIN nr. 1.441 din 23 mai 2011 - privind stabilirea metodologiei de constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electrice și electronice
 • ORDIN nr. 1.494 din 20 iulie 2016 - pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
 • ORDIN nr. 1.223 din 29 noiembrie 2005 - privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice
 • ORDIN nr. 556 din 5 iunie 2006 - privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31 decembrie 2006

Deșeuri de Baterii și Acumulatori

 • HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 - privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDIN nr. 669 din 28 mai 2009 - privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori
 • ORDIN nr. 1.399 din 26 octombrie 2009 - pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori
 • ORDIN nr. 2.743 din 21 noiembrie 2011 - privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare

Anvelope Uzate

 • HOTĂRÂRE nr. 170 din 12 februarie 2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate

Poluare Calitatea Aerului și Zgomot

 • LEGEA nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • HOTARARE nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului
 • HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 - privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental
 • MANAGEMENTUL RISCULUI (SEVESO SI RADIOACTIVITATE)
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 - privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

Schimbări Climatice

 • HOTĂRÂRE nr. 780 din 14 iunie 2006 - privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Sol, Subsol

 • HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 19 noiembrie 2007 - privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 - pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

Zgomot

 • HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 - privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

Protecția Apelor

 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 - legea apelor
 • HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 - pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
 • HOTĂRÂRE nr. 352 din 21 aprilie 2005 - privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Biodiversitate, biosecuritate și arii protejate

 • OUG 195 22/12/2005; Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare
 • LEGE 191 16/04/2002; Legea nr. 191/2002 grădinilor zoologice și acvariilor publice
 • LEGE 101 15/06/2011; Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului - republicata
 • LEGE 104 15/06/2011; Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGE 54 19/03/2012; Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic
 • LEGE 62 09/03/2018; Legea nr. 62/2018 privind combatere buruienii ambrozia
 • OUG 57 20/06/2007; Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioa
 • OUG 44 23/05/2007; Ordonanța de urgență nr. 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG 43 23/05/2007; Ordonanța de urgență nr. 43/2007 privind introduc