Servicii

A. Protecția Mediului

1. Elaborare și depunere documentații tehnice pentru obținerea actelor de reglementare:
 •  Acord de mediu
 •  Autorizație de mediu
 •  Revizuire acord/autorizație de mediu
 •  Transfer autorizație de mediu
 •  Avize
 •  Colectare și preluare deșeuri periculoase și nepericuloase.
2. Administrare cont client
 • Serviciul de adminstrare cont client include următoarele:
 • Comunicarea promptă a modificărilor în domeniul legislației privind protecția mediului;
 • Identificarea unor soluții optime de management al activității în vederea eficientizării consumurilor de energie și minimizare a generării deșeurilor; propunerea unor soluții tehnice în vederea reducerii emisiilor în mediu
3. Consultanță de mediu, pentru:
 • Asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deșeurilor, cod COR 325713);
 • Identificarea problemelor și necesitaților pentru conformarea la prevederile legislației de mediu în vigoare;
 • Asistență în identificarea deșeurilor generate conform codului deșeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaborarea planului de intervenție în caz de poluări accidentale;
 • Elaborarea și menținerea evidenței lunare privind gestiunea deșeurilor;
 • Întocmirea și transmiterea raportărilor lunare /anuale către autoritatea competentă de protecția mediului;
 • Raportările în aplicația electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM)
 • Consultanță privind întocmirea formularelor pentru transportul deșeurilor;
 • Menținerea Autorizației de Mediu, informarea permanentă a măsurilor impuse prin aceasta;
 • Asigurarea relației permanente cu autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului;
 • Întocmirea lunară a Declarației privind obligațiile de raportare la fondul de mediu.
 • În cazul în care doriți, putem să întocmim toate documentele legate de Registrul de evidentă și gestiune a deșeurilor și
 • Registrul Anexei 3 (formularele de încărcare /descărcare deșeuri) pentru o taxă de externalizare a mangementului deșeurilor.
 • Societăților cu care avem contract de externalizare a managementului deșeurilor le oferim GRATUIT serviciul de colectare și preluare a deșeurilor nepericuloase.
 • Personalul care întocmește documentația a urmat cursuri acreditate în protecției mediului/managementul deșeurilor și este la curent cu toate modificările legislației în domeniul protecției mediului.

B. Protecția muncii - Securitate și sănătate în muncă

1. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, (executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru) și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice specifice, în conformitate cu art. 7, alin. 4, lit. a), respectiv art. 12, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 319/2006;
2. Elaborarea, actualizarea planului de prevenire și protecție, precum și revizuirea acestuia, în conformitate cu art. 13, lit. b, din Legea nr. 319/2006, modificată, respectiv art. 46, alin. 1 din N.M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
3. Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru, în conformitate cu art. 13, lit. e, din Legea nr. 319/2006, modificată;
4. Stabilirea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea directorului, în conformitate cu art. 13, lit. d, din Legea nr. 319/2006;
5. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății, stabilirea duratei și periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, în conformitate cu art. 15, pct. 8 și art. 80 din N.M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite, în conformitate cu art. 88, alin. 2, art. 93, alin. 1, art. 97 din N.M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
7. Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
8. Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006 ;
9. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
10. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
11. Alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.